Familiewerk
    

Contextuele Therapie


In al onze levensfasen kunnen zich stagnaties, problemen en levensvragen voordoen. In de contextuele therapie zijn deze stagnaties het uitgangspunt om zo te zoeken waar en hoe problemen ontstaan zijn. Hoe we al of niet gehoor geven aan onze eigen behoeften terwijl wij in relatie staan met de voor ons belangrijke ander. Hoe is onze balans in loyaal zijn aan onszelf, aan onze partner, aan de vorige en komende generaties.

In de stagnaties liggen ook de kansen om bronnen op te sporen zodat we de verstoorde balans weer in beweging kunnen brengen 

 Contextuele therapie is een intergenerationele therapievorm die ontwikkeld door Prof. dr.I.Boszomenyi-Nagy. Nagy combineert inzichten uit de traditioneel individuele therapie met die uit de familie- en systeemtherapie. Daarbij worden problemen en levensvragen niet los gezien van wat door vorige generaties doorgegeven en ontvangen is.  

Tijdens de therapie onderzoeken we uw hulpvraag vanuit vier verschillende invalshoeken door Nagy dimensies genoemd.

1. De feitelijke invalshoek: wie ben je? waar kom je vandaan? hoe ziet je gezin van herkomst er uit? welke gebeurtenissen hebben zich afgespeeld in je leven? hoe ziet je huidige leefsituatie er uit? wat is je dag invulling?  enz.

2. De psychologische invalshoek: wat zijn je zorgen? hoe ga je daar mee om? hoe ervaar je wat er in je leven gebeurt? Hoe beïnvloed dat je handelen? 

3. De invalshoek van de interacties: hoe verlopen jou sociale relaties? hoe liggen de verhoudingen? Hoe is de dynamiek in je gezin, bij je vrienden, op je werk?  

4. De relationeel ethische invalshoek: Heb je van je ouders kunnen ontvangen wat je nodig had, of stonden er feiten , relatiepatronen of ervaringen in de weg. Kon jij aan je ouders geven? Hebben zij dat gezien en erkend? 

Wanneer er stagnatie in het leven optreedt, helpt de contextuele benadering bij het verkennen van de levensgeschiedenis en de zoektocht naar de bronnen van herstel en verandering. Vaak hebben zich immers tijdens een mensenleven overtuigingen, patronen, gedachten, waarden en normen ontwikkeld die (onbewust) van invloed zijn op hoe men het leven ervaart en hoe men omgaat met de ander.

Loyaliteit, rechtvaardigheid en betrouwbaarheid zijn belangrijke aspecten in de dynamiek van menselijke relaties. Als er ergens iets mis gaat tussen mensen dan is het vaak omdat de balans van geven en ontvangen verstoord is/wordt. Wanneer de oorsprong van disbalansen herkend wordt, kan er gewerkt worden aan herstel. Door inzicht, erkenning en begrip is het mogelijk de balans van geven en ontvangen voor jezelf meer in evenwicht te brengen waardoor je groeit in betrouwbaarheid ( open en eerlijk in je verlangen en je geven) naar jezelf en naar de ander. 

Binnen de contextuele therapie maken we naast analyserende gesprekken vaak gebruik van visuele voorstellingen van familie banden en/of  je context. Hieronder enkele voorbeelden.


verlies op de kaart


genogram


Yucel methode


een taal erbij

 


Klik hier voor de website van de Vereniging van Contextueel Werkers.